شما اینجا هستید : * * درباره ما معرفی هیات مدیره
معرفی هیات مدیره


مهندس علی اکبر فراشیانی
رئیس هیات مدیره
 


مهندس داود محمدی
نایب رئیس هیات مدیره
 


دکتر جان محمد عزیزی
عضو هیات مدیره
 


دکتر سعید غفوری
مدیر عامل