شما اینجا هستید : * * درباره ما معرفی هیات مدیره
معرفی هیات مدیره


دکتر سید احمد میری
رئیس هیات مدیره
 


مهندس داود محمدی
نایب رئیس هیات مدیره
 


دکتر جان علی عزیزی
عضو هیات مدیره
 


دکتر سعید غفوری
مدیر عامل