معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس
معرفی شرکت آزادراه تهران- پردیس
در اجرای ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب
اطلاعات بیشتر کلیک کنید
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
اطلاعات سرمایه گذاران آزاد راه تهران پردیس
این آزاد راه با مشارکت 70%بخش غیر دولتی و 30 % وزارت راه احداث شده است.
اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Pause
 دسته بندی اخبار مرتبط 
تاریخ: 1396/02/06
ارسال تصاوير و پلاك خودروها در گيتهاي نقدي آزادراه تهران-پرديس

ارسال تصاوير و پلاك خودروها در گيتهاي نقدي آزادراه تهران-پرديس

شركت آزادراه تهران-پرديس از از اواسط اسفند ماه 1395علاوه بر داده هاي تردد و وصول عوارض نسبت به ارسال داده هاي تصاوير و شماره پلاك خودروهاي عبوري از گيتهاي نقدي ايستگاه هاي عوارضي آن آزادراه اقدام نمود. اين اقدام همراستا با برنامه هاي توسعه ITS در كشور است و مي تواند زمينه جمع آوري اطلاعات خودروهايي كه در ايستگاه هاي عوارضي مرتكب تخلف عدم پرداخت عوارض مي شوند را فراهم نمايد و امكان اعمال قانون سيستمي و برخورد با متخلفين را نيز فراهم مي سازد.