شما اینجا هستید : * * آخرین اخبار اخبار عمومی
آخرین اخبار آزادراه تهران پردیس

 

01
ارسال تصاوير و پلاك خودروها در گيتهاي نقدي آزادراه

شركت آزادراه تهران-پرديس از از اواسط اسفند ماه 1395علاوه بر داده هاي تردد و وصول عوارض نسبت به ارسال داده هاي تصاوير و شماره پلاك خودروهاي عبوري از گيتهاي نقدي ايستگاه هاي عوارضي آن آزادراه اقدام نمود. اين اقدام همراستا با برنامه هاي توسعه ITS در كشور است و مي تواند زمينه جمع آوري اطلاعات خودروهايي كه در ايستگاه هاي عوارضي مرتكب تخلف عدم پرداخت عوارض مي شوند را فراهم نمايد و امكان اعمال قانون سيستمي و برخورد با متخلفين را نيز فراهم مي سازد.